Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod angelprof.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Klient– osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego angelprof.pl

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy działający pod adresem angelprof.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność REAL DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 88A, 04-412 Warszawa), NIP 9522198885, REGON 384147085, wpisanego do Krajowego rejestru sądowego, email: [email protected]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sklepu i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sklep, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych angelprof.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.
Klienci mogą porozumiewać się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1 Regulaminu. Postanowienie ogólne), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia.
Do korzystania z usług niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Sklep informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.
Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego angelprof.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania Produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego angelprof.pl
Rejestracja
Rejestracja w Sklepie Internetowym angelprof.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. 
Rejestracja w Sklepie Internetowym angelprof.pl odbywa się przez numer telefonu Klienta, na który będzie wysłane SMS wiadomość z kodem do wejścia na konto osobiste Klienta.
 Usługi świadczone drogą elektroniczną.

Sklep świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pocztę elektroniczną na dane kontaktowe [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 dni.
 Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową angelprof.pl Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie angelprof.pl, kliknięcie polecenia dodaj do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam”.
Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.
Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sklepem. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
Ceny i płatność.

Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie Dostawa.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób za pośrednictwem Przelewy24.
Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez angelprof.pl faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
Dostawa.

Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna.
Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, a także na stronie internetowej Sklepu angelprof.pl w dziale „Dostawa”. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia.
Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera oraz Paczkomatów InPost.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.
 Procedura rozpatrywania reklamacji.

Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Reklamacje składa się na adres mailowy [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
Sklep nie świadczy usług posprzedażowych.
 Prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 niniejszego Regulaminu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
Dane osobowe.

Sklep przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sklepem internetowym do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta.
 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu na Konto Klienta lub poprzez wysłanie żądania listownie na adres: [email protected]. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu zawarte są w polityce prywatności.
 Postanowienia końcowe

Sklep honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ///////////


REAL DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 88A, 04-412 Warszawa), NIP 9522198885, REGON 384147085, wpisanego do Krajowego rejestru sądowego